സപ്താഹം 2014 സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 22 വരെ സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ ഒക്ടോബർ 3 വരെ .

POOJA


 
 
 

Kshethram Thanthri  Bhramhasree Veezhparambu Krishnan Namboothiri
Melsanthi Panagattampilly Sankaran Namboothiri
Kshethram Manager Sethumadavan

Pooja Timings

Pooja
Time
Ksheethram Nadathurappu
5.00 AM
Nirmalya Darshanam
Malar Nivedyam
Kadalipazham Nivedyam
Kadalipazham Nivedyam
Ucha:Pooja
7.00 AM
Guruthi
7.00 AM
Ucchaa Pooja
9.00 AM
Nadayadappu
10.00 AM
Evening
Nadathurappu
5.00 PM
Darshanam
Deeparadhana
6.45 PM
Atthazha Pooja
7.00 PM
Prasanna Pooja
7.30 pm
Nadayadappu
Vazhipadu
Vazhipadu In Rupees
Pattucharthal
10
Thallicharthal
51
Shathrusamharapushpanjali
10
Pushpanjali
5
Swayamvarapushpanjali
10
Bhagyasoukthapushpanjali
10
Ikkyamathyapushpanjali
10
Rakthapushpanjali
10
Dwadasakshari pushpanjali
10
Purushasukha pushpanjali
10
Mrithyunjaya pushpanjali
10
Sree sooktha pushpanjali
10
Shoolini Mandram pushpanjali
10
Ashtothara pushpanjali
10
Trishtipp manthram pushpanjali
10
Vanadurgamanthra pushpanjali               
10
Sreevidya Mandram pushpanjali              
10
Guruthi pushpanjali
10
Shathrusamhara Guruthi pushpanjali
25
Koottupayasam               
25
Kadumpayasam
75
Palpayasam
25
Vilakku
5
Neyyu Vilakku
10
Nelppara
30
Manjalppara
50
Nithyapooja
251
Janmanakshathra Thrikalapooja
51
Thyamaduram
10
Neyypayasam
35
Lalithasahasranaamarchana
25
Bhagavathi seva
101
Nirmalyavum Chuttuvilakkum
1001
Pathrandu pathram guruthi
251
Choroonu
51
Muttutheerkkal               
11.25
Soyamvaramuttu
11.25
Thozyil Muttu
11.25
Deehamttu
11.25
Muzhuvan pantheerazhi
501
Vivaham
101
Kettunira
10
Malacharthal
5
Noorum Paalum
15
Aayilyam Pooja
51
Madhunivedyam
10
Ganapathi Homam
51
Adimakidathal  
10
 
 

No comments: