സപ്താഹം 2014 സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 22 വരെ സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ ഒക്ടോബർ 3 വരെ .

CONTACT


 
 

Sreekurumbakkav Bhagavathy Temple

Sreekurumbakkav Devasam trust,
Poickattussery,Chengamand P.O.
Ernakulam, Kerala, India
Pincode: 683 578

Ph: .+(91) 484 247 6999
     
Route Map
 

No comments: