സപ്താഹം 2014 സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 22 വരെ സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ ഒക്ടോബർ 3 വരെ .

DONATION


 
 

Donations are as in the name of:

Secretary
Sreekurumbakkav Devaswam Trust,
Poickattussery, Chengamand P.O.
Account No.15790100006997
with FEDERAL BANK (Athani)
Charity Donations

Chairman
SreeKurumba Charities,
Poickattussery, Chengamand P.O.
Ph.0484-2476999

Account No.15790100006997
with FEDERAL BANK (Athani)
     
 

No comments: